Swedish Indefinite Pronouns

någonting någon något några man all allt alla båda bägge få mången månget många var vart varje somlig somligt somliga endera ettdera någondera någotdera ingendera intetdera ingetdera ingen inget intet inga ingenting More information & practice: http://www.theempresssmessenger.com/Traumjaeger_Swedish/Indefinite_Pronouns/

Continue reading →